VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Een dergelijke vereniging is eigenaar van een gebouw waar de leden, de appartementseigenaren, van de VvE een exclusief gebruiksrecht hebben tot een deel van het gebouw. De eigenaren zijn door middel van de vereniging gezamenlijk eigenaar van algemene ruimten.

De gezamenlijke appartementseigenaren zijn verenigd in de VvE.
De vereniging zelf wordt vertegenwoordigd door een bestuur of een enkele bestuurder, de voorzitter.

De regels voor de VvE zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel in een huishoudelijk reglement.

Een slapende Vereniging van Eigenaren is een VvE die niet actief is.

Een slapende VVE kan worden “gewekt” door een activeringsvergadering van de eigenaren van de appartementsrechten. In die vergadering wordt een bestuur aangewezen en dient de begroting te worden vastgesteld. Op basis van de begroting en meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) kan de individuele bijdrage worden vastgesteld voor het reservefonds. Hieruit worden de (grote) onderhoudsverplichtingen voldaan voor het gebouw van de VvE.

Ja, een Vereniging van eigenaren heeft sinds 1 januari 2010 de plicht om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze verplichting is opgenomen in artikel 6 lid 1 sub b van de Handelsregisterwet 2007

De inschrijving zelf kost niets. Niet inschrijven is een economisch delict.
VvE Beheer Groep verzorgt doorgaans de inschrijving en alle wijzigingen bij de Kamer van Koophandel voor haar klanten.

De bijdrage die ieder lid van de VvE maandelijks moet betalen aan de vereniging. De bijdrage is vastgesteld aan de hand van de opgestelde begroting, welke laat zien wat de verwachte kosten voor de komende periode zijn. Op de begroting wordt ook een reservering opgenomen voor het groot onderhoud. Ieder lid betaalt naar aandeel een VvE bijdrage aan de vereniging.

Er zijn twee verplichte verzekeringen voor de Verening van Eigenaren:

  • Opstalverzekering
  • AVB

Wat is een opstalverzekering?

De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering van de VvE. Deze verzekering zorgt voor dekking van schade aan het gemeenschappelijk deel van het gebouw zoals constructief gerelateerde zaken, daken, kozijnen, ramen, deuren en liften.

Wat is een AVB?

Een Vereniging van Eigenaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is derhalve een rechtspersoon, die bedrijf voert.

Voor een bedrijf is het immer belangrijk dat zij een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afsluit. Een AVB zorgt ervoor dat uw Vereniging van Eigenaren te allen tijde verzekerd is tegen het risico dat zij aansprakelijk wordt gesteld door derden.

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan van de vereniging.
De vergadering is wettelijk verplicht een bestuur aan te stellen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur de jaarrekening ter vaststelling aan de vergadering voor. Ook brengt het bestuur dan het jaarverslag uit.

Het bestuur van een VvE kan bestaan uit minimaal één persoon, de voorzitter, of meerdere personen. Het bestuur kan uit één of meerdere leden van de VvE bestaan, maar dat hoeft niet per definitie. Veel verenigingen dragen het bestuur over aan een professionele VvE beheerder. Het bestuur moet de leden van de Vereniging van Eigenaren minstens één keer per jaar tijdig bijeenroepen voor een vergadering.

De splitsingsakte is een notariële akte, waarin u terug kunt vinden welk gedeelte van het gebouw u als uw privé gedeelte mag aanmerken.

Tevens is de indeling van het gebouw inzichtelijk gemaakt op een, bij de akte gevoegde, splitsingstekening.

In de splitsingsakte vindt u bijvoorbeeld terug voor welk aandeel iedere eigenaar verplicht is bij te dragen in de schulden en kosten die voor rekening voor de gezamenlijke eigenaars komen. Deze akte is de grondslag waarop de verhouding van de verschillende aandelen berust. Bijna altijd wordt er in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement en geeft de splitsingsakte wijzigingen of aanvullingen op dit modelreglement weer.

Er is sprake van een ondersplitsing wanneer een appartementsrecht verder wordt opgesplitst. Meestal worden in de hoofdsplitsing de functies (wonen, kantoren, parkeren) gescheiden. Op deze manier worden aan elk hoofdappartementsrecht de zaken toebedeeld die alleen tot dat appartementsrecht behoren. Vervolgens wordt elk hoofdappartementsrecht ondergesplitst.

Een speciale meerderheid, met verhoogd quorum en verhoogde meerderheid, die nodig is om een voorstel aan te nemen. Deze stemverhouding wordt meestal gebruikt voor belangrijke besluiten, welke zijn omschreven in het reglement.

Bijvoorbeeld: tweederde deel van het totaal aantal stemmen in de VvE moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn en drievierde deel van het aantal uitgebracht stemmen moet voor zijn.

Een besluit dat met unanimiteit genomen moet worden, moet door alle aanwezige stemmen goedgekeurd worden. In sommige gevallen geldt er ook een quorum vereiste.

De vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen wanneer een minimaal aantal stemmen is vertegenwoordigd op de vergadering, dit is het quorum. In het reglement van splitsing wordt dit omschreven. In het modelreglement van 2006, welke van toepassing is op alle splitsingsreglementen vanaf 2006, wordt het quorum vereiste niet meer genoemd.

Een goed meerjarenonderhoudsplan bevat een onderhouds-, herstel-, en vervangingscyclus voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Hierbij valt te denken aan constructief gerelateerde zaken, daken, afvoeren, installaties, kozijnen, daken, liften en gemeenschappelijke ruimten.

Het is raadzaam om de kosten hiervan door een deskundige op bouw- en installatie technisch gebied te laten berekenen. Het plan kan een periode van vijf jaar beslaan, maar het is beter om dit voor de eerstvolgende vijftien jaar op te laten stellen.

In principe heeft uw VvE één contactpersoon. Hij of zij is verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken inzake uw Vereniging. Voor specifieke vraagstukken kan het zijn dat u in deze te maken krijgt met een andere medewerker van VvE Beheer Groep. Hierbij valt te denken aan specifieke juridische of technische vraagstukken.

Wij zijn een landelijk opererend bedrijf. Hierin ligt tevens onze kracht.

Als één van de weinige VvE beheerders zijn wij in staat om snel te schakelen en u, waar ook in Nederland, goed van dienst te zijn.

Dit is vanzelfsprekend niet het geval. Informatieverstrekking is nimmer bindend en derhalve geheel vrijblijvend.

Wij vinden het heel belangrijk om uw wensen aan te horen en op basis hiervan u een goed voorstel te doen. Uiteraard zijn wij altijd bereid dit voorstel nader aan u toe te lichten.

Hieropvolgend geven wij u alle tijd en gelegenheid om over onze aanbieding na te denken, zodat u dit mogelijk nog met andere leden kan bespreken.

Indien u zich kan vinden in ons voorstel, stellen wij een contract op voor de duur van één jaar welke, bij wederzijdse tevredenheid, telkens stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Wij nemen u als opdrachtgever uiterst serieus. Afspraak is afspraak. We streven naar optimale kwaliteit van dienstverlening. Ook hechten wij veel waarde aan een persoonlijke band met de VvE en haar bestuur. Dit blijkt mede bepalend voor ons succes.

VvE beheer is onze corebusiness, wij voeren geen andere activiteiten uit. U bent er van verzekerd dat wij over de juiste expertise beschikken en geen tegenstrijdige belangen hebben.

In deze financieel moeilijke tijden proberen wij als organisatie ons steentje bij te dragen en met u mee te denken waar het gaat om kostenbesparing. Daarom garanderen wij u dat wij de goedkoopste, professionele VvE beheer organisatie van Nederland zijn.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of eens kennis maken? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 00 36 200.

U kunt ons ook bereiken via het contactformulier of direct een offerte voor uw VvE aanvragen. U ontvangt uw offerte binnen 24 uur!

Offerte aanvragen